Ochrana osobných údajov

 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Vážený zákazník,

Na spracovanie objednávky je nevyhnutné, aby naša spoločnosť disponovala určitými Vami poskytnutými osobnými údajmi. Vami poskytnuté osobné údaje následne spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Našou povinnosťou vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je poskytnúť informácie o tom, ako dochádza k ich spracúvaniu a ako dosiahnuť ich bezpečnosť.

Kto spracúva vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,  tel. č. +421 2 3211 1893 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame ?

E-shop

Na vybavenie Vašej objednávky a na súčasné splnenie zákonný povinností, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

Reklamácie

Na to, aby dochádzalo k správnemu vybaveniu Vašej reklamácie je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

Marketing

Na to, aby sme Vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách, poprípade sa na Vás obracať s prieskumom trhu (na webovej stránke www.dobrakava.eu: sekcia ODBER NOVINIEK),  spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

Vernostný program

Na to, aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

Súťaž

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

 

Za akým účelom sú spracúvané Vaše osobné údaje ?

E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Evidencia reklamácií

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak si želáte odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., poprípade písomnou formou na adresu sídla spoločnosti ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov.

Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

Súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej účasti na súťaži  a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny.  

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje

a v prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona

V prípade existencie sprostredkovateľskej zmluvy, sprostredkovateľovi, v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Marketing

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Vernostný program

Dokumenty týkajúce sa vernostného programu  sa uchovávajú po dobu využívania vernostného programu danou osobu. Keď požiada o vyradenie z vernostného programu, je potrebné osobné údaje vymazať.

Súťaž

Dokumenty týkajúce sa súťaže sa uchovávajú po dobu jej trvania a osobné údaje o výhercoch po nevyhnutnú dobu pre uplatnenie prípadných nárokov, max. po dobu 5 rokov.

Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Za účelom skvalitnenia našich služieb v oblasti marketingovej činnosti spoločnosti, prenášame Vaše osobné údaje v rozsahu meno a email do spoločnosti ECOMAIL.CZ so sídlom v Českej republike.

Nie je niečo v poriadku?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., poprípade písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.  

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa.   

Aké sú zásady spracúvania osobných údajov?

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady: 

Aké povinnosti má prevádzkovateľ pred spracúvaním osobných údajov?

Prevádzkovateľ je Vám povinný pred získaním a spracúvaním osobných údajov oznámiť:

zároveň je Vás, ako dotknutú osobu povinný poučiť o Vašich právach.

Akými právami disponujte ako dotknutá osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

Právo na výmaz osobných údajov máte najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 

Cookies

Aby sme Vám mohli zaistiť najlepší možný zážitok z prezerania tohto webu, radi by sme Vás požiadali o súhlas s využitím jednotlivých dát pre nás aj našich partnerov.
K Vašim dátam sa budeme správať zodpovedne. Kliknutím na tlačidlo OK môžete súhlas udeliť .

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií